Small ALS Logo
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com
Small ALS Logo
English

+47 22 13 18 00
info.on@alsglobal.com

Hvordan tolke resultatene dine

For å hjelpe Dem til å forstå resultatet, ber vi Dem å lese følgende opplysninger:
Drikkevann skal være uten fremtredende lukt, smak eller farge og vannet skal være hygienisk og bruksmessig tilfredsstillende.


Koliforme bakterier
Mange forskjellige infeksjonssykdommer kan overføres med drikkevann. De fleste av disse sykdomsfremkallende organismer skilles ut med avføringen fra smittede mennesker og dyr.
Koliforme bakterier finnes i all avføring og kan dermed brukes for å vise om vannet inneholder tarmbakterier. Enkelte koliforme bakterier kan imidlertid også forekomme i naturen. Derfor vil en forekomst av denne type bakterier bare vise en mulig, men ikke sikker, forurensning med tarmbakterier.
Krav: <1, Skal ikke påvises


E. coli – ”Tarmbakterier”
E.coli er den av koliforme bakterier som finnes mest av i tarminnholdet på mennesker eller dyr. Påvises slike bakterier er vannet prinsipielt uegnet til drikkevann uten ytterligere desinfeksjon (f.eks koking), fordi det da også kan inneholde andre sykdomsfremkallende organismer. E.coli har begrenset overlevelsesevne i vann og vil ved påvisning vise at det nylig er blitt forurenset med avføring fra mennesker eller dyr.
Krav: <1, Skal ikke påvises


Intestinale enterokokker:
Bakterien finnes i tarminnhold fra mennesker og dyr. Bakteriene overlever lenger i naturen enn de koliforme bakteriene. Tilstedeværelse av disse bakteriene samtidig som det ikke kan påvises koliforme bakterier gir en god indikasjon på tidligere forurensning av vannet med tarminnhold.
Krav: <1, Skal ikke påvises


Clostridium perfringens:
Bakterien finnes i tarminnhold fra mennesker eller dyr, men kan også forekomme i jord. Denne bakterien danner såkalte hvilesporer som kan overleve lenge i naturen. Tilstedeværelse av disse bakteriene samtidig som det ikke kan påvises koliforme bakterier gir en god indikasjon på tidligere forurensning av vannet med tarminnhold.
Krav: <1, Skal ikke påvises


Kimtall – Totalt antall bakterier
Kimtall er et mål for mengden av levende bakterier og sopp som kan vokse når en vannprøve fordeles i et egnet bakteriemedium og dyrkes ved 22°C i 3 døgn. Jo høyere kimtallet er, jo høyere er innholdet av levende mikroorganismer i prøven. I overflatevann vil det vanligvis være en viss mengde mikroorganismer, men for høyt kimtall viser at vannet er blitt tilført store mengder materiale som er rikt på mikroorganismer eller organisk materiale under nedbrytning. Som regel er forekommende vannbakterier uten direkte helsemessig betydning, men høyt kimtall kan medføre ulemper for brukere av vannet, ved at bakteriene kan sette smak på vannet å gi det uestetisk utseende. Dessuten kan det medføre at vannet «råtner». Bakteriene kan ha sammenheng med et høyt innhold av organisk stoff i vannet som gir næring til bakterieveksten. Kimtallet vil imidlertid kunne variere avhengig av de naturlige forhold i kilden og eventuelle tilførte forurensninger. Høyt kimtall kan ofte avta ved rensing/spyling av ledningsnett, rensing av filter og evt. Rensing av brønn. I «Forskriften om vannforsyning og drikkevann» er det ingen øvre akseptabel grenseverdi for totalt bakterietall/kimtall, men 100 kim pr. ml er angitt som veiledende verdi.


KLORID:
Grunnvann og overflatevann har normalt lavt kloridinnhold. Saltavleiringer i berggrunnen og påvirkning fra sjøvann kan være årsak til høyt innhold i vannkilden.
Høye verdier av klorid kan gi korrosjonsproblemer og dårlig smak på vannet.
Grenseverdi: < 200 mg/l Cl


HARDHET:
Hardt vann gir dårlig skumming av såpe. Det kan dannes belegg i vaskemaskiner og kjeler, og kan skade elektriske varmeelementer. Vann med lav hardhet er korrosivt, høy hardhet kan gi avsetning i kjeler. Hardt vann benevnes i tyske hardhetsgrader (dH), 1 dH = 10 mg CaO
HARDHET, dH
(Ca og Mg)
VURDERING
0-2
bløtt
2-4
middels bløtt
4-7
middels hardt
7-10
hardt
>10
meget hardt
Ingen grenseverdi


KALSIUM:
Kalsium (sammen med magnesium) forårsaker hardt vann. Bruksmessige problemer som nedsatt såpeskumming og utfelling av kalsiumsalter (kjelestein) blir særlig merkbart når Ca-innholdet øker utover 25 mg Ca/l. Undersøkelser kan tyde på at hardt vann kan være forbundet med gunstige helsevirkninger.
Ingen grenseverdi
pH (surhetsgrad):
pH er et mål for vannets surhetsgrad og angis i en skala fra 7 til 14. pH 7 betegnes som nøytralt. Vann som har pH lavere enn 7 betegnes som surt, mens vann som har høyere pH enn 7 betegnes som alkalisk (basisk). Vann som er svakt alkalisk, (pH 7,5-8,5) gir minst korrosjon.
Grenseverdi: 6,5 < pH < 9,5

KONDUKTIVITET (ledningsevne):
Konduktivitet er et mål for vannets evne til å lede elektrisk strøm. Konduktiviteten er
bestemt av vannets innhold av oppløste mineralsalter (ioner). Et høyt mineralinnhold i
vannet gir høy konduktivitet.
Grenseverdi: <250 mS/m ved 25 grader

FLUOR:
Undersøkelser over hele verden viser at fluor i små mengder er meget gunstig for å forhindre tannråte. Det har ikke vært påvist at fluor i små mengder har vært skadelig for helsen. I store doser kan fluor påføre tennene skade og muligens også ha visse helsemessige skadevirkninger. Selv om fluorkonsentrasjonen i vannet er stor, er vannet ikke farlig å drikke, men det bør ikke være den eneste vannkilde barn har over lengre tid. Nedenfor har vi satt opp en skissemessig skala til hjelp for å vurdere hva De kan gjøre.


Fluor i drikkevann
Virkninger på tenner og helse
Forholdsregler
0 - 0,5 mg/l
Ingen synlig virkning på tenner.
Ingen kjent virkning på kroppen.
Beskytter ikke mot tannråte.
Fluortabletter og fluortannpasta kan benyttes
0,5 - 1 mg/l
Jo nærmere 1 mg/l man kommer, desto bedre er beskyttelsen mot tannråte. Skadevirkninger ikke påvist.
Fluortabletter bør ikke brukes. Fluortannpasta bør kan fortsatt benyttes.
1 - 1,5 mg/l
God beskyttelse mot tannråte. 1,5 mg fluor pr. liter er den høyeste konsentrasjonen som Verdens helseorganisasjon anbefaler. Ved denne konsentrasjonen kan man hos noen få barn se hvitlige, nesten umerkelige og fullstendig ufarlige flekker på tannemaljen. Ingen helseskader.
Fluortabletter og fluortannpasta bør ikke brukes.
1,5 - 3 mg/l
Fortsatt god beskyttelse mot tannråte. Ikke kjente helseskader, men omtrent halvparten av barna vil få tannflekker. Noen av disse vil være skjemmende. Jo høyere konsentrasjonen av fluor er, desto hyppigere er flekkene.
Flekker kan mildnes eller unngåes dersom man bruker fluorfattig vann til spedbarnsmaten (morsmelktillegg, grøter, safter).
3 -6 mg/l
Jo høyere konsentrasjon av fluor, desto flere tannflekker. Ved 6 mg/l kan man se tannflekker hos alle barn etter noen år. Mellom 30 og 50% vil ha skjemmende flekker. Tennene blir dessuten mer skjøre og mindre motstandsdyktige. Men høyere konsentrasjon øker selvsagt også risikoen for helseskader.
Ved konsentrasjon over 3 mg/l bør barn under 7 år begrense bruken av dette vannet. Gravide og ammende bør også være tilbakeholdne for å hindre tannflekker hos barna.
Over 6 mg/l
Skadelig for tennene. Mulige helseskader.
Bør ikke brukes som drikkevann.

For at man skal få synlige tannforandringer, må fluortilførselen skje under tennenes utvikling og forkalkning, dvs. før emaljen er ferdig forkalket, en god tid før tennenes frembrudd. På frembrutte tenner kan fluortilførselen ikke gi fluorflekker på tennene. Voksne mennesker er mindre ømfintlige for fluor. Hos endel eldre kan fluorholdig vann til en viss grad motvirke knokkelskjørhet.

Kun tre trinn :

1

Betal 

Betal testen på nettet.  Vi sender prøveflasker så fort vi får bestillingen.

2

Fyll flasker og returner til lab

Flaskene returneres til oss, enten på Vækerø eller i Sarpsborg.

3

Vi analyserer og rapporterer

Analysesertifikat vil bli utstedt til deg innen 10 virkedager etter mottak av vannflasker ved laboratoriet.